Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Trudno mieć pretensje do przedsiębiorcy, że w swojej działalności kieruje się przede wszystkim maksymalizacją zysków, czyli kryteriami korzystnymi dla firmy z punktu widzenia ekonomii, gospodarki i finansów. Z drugiej strony nie istnieje taka wartość zysku, której przedsiębiorca nie chciałby powiększyć a najchętniej zwielokrotnić. W tym celu zleca zwykle specjalistom działania mające sprawić maksymalne obniżenie należnych państwu podatków. Działania te, nazywane optymalizacją podatkową tak długo jak wykorzystują legalne, uprawnione środki, tak długo nie mogą zostać zabronione. Warto jednak pamiętać, że granica pomiędzy tym co legalne a nielegalne dla optymalizacji podatkowej jest bardzo wąska.

Optymalizacja podatkowa, co to jest?

Termin optymalizacja podatkowa nie posiada własnej, rozbudowanej definicji. Jednak terminem tym nazywamy wszelkie czynności, cały czas zgodne z prawem, dążące do zminimalizowania daniny względem państwa. Optymalizacja podatkowa dąży do zminimalizowania obciążeń podatkowych a także uniknięcia płacenia podatków, oczywiście w sposób legalny. Polega ona na optymalnym i korzystnym dla przedsiębiorstwa uruchomieniu działań, pozwalającym na pozostawienie w firmie jak największej części zysku.

Bardzo często przedsiębiorca wdraża w życie skomplikowany i długofalowy proces oparty na wnikliwym planowaniu kolejnych działań przy pomocy jak najbardziej legalnych narzędzi. Bardzo często przyjmuje się termin optymalizacja podatkowa jako legalny sposób na obejście podatku.

Wyraźnie należy też odróżnić optymalizację podatkową od uchylania się od płacenia podatków. To ostatnie jest niezgodne z prawem, niedozwolone przez przepisy podatkowe i na koniec jest przestępstwem podatkowym. Przedsiębiorca uchylający się świadomie od płacenia podatków naraża się na odpowiedzialność karną i karnoskarbową.

Kontrowersyjna z każdego punktu widzenia teza, że „co nie jest zabronione jest dozwolone” stanowi kwintesencję terminu optymalizacji podatkowej. Jeżeli narzędzia wykorzystywane do zmniejszania podatków są całkowicie legalne, przedsiębiorca ma prawo je zastosować.

Optymalizacja podatkowa – obszary

Celem optymalizacji podatkowej są działania przynoszące pomniejszenie obciążeń podatkowych do takiego poziomu, który będzie korzystny dla przedsiębiorcy. Aby ten cel osiągnąć należy przeanalizować przychody oraz koszty działalności przedsiębiorstwa pod kątem przyszłych obciążeń podatkowych. Dla optymalizacji podatkowej wykorzystuje się:

 • wszelkie ulgi
 • zwolnienia
 • odliczenia
 • transakcje restrukturyzacyjne
 • różnorodne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Optymalizacja podatkowa przeprowadzona przy użyciu legalnych narzędzi obejmuje:

 • Właściwe i długofalowe planowane podatkowe, czyli czynności minimalizujące wartość podatków ale też eliminujące ryzyka wyższych obciążeń. Planowanie podatkowe ma przyczynić się do stabilizacji ostatecznego wyniku finansowego co z kolei determinuje zdolność kredytową podatnika. Dlatego w niektórych przypadkach wynikiem planowania jest świadome zwiększenie obciążeń podatkowych przedsiębiorcy.
 • Oszczędzania podatkowe prowadzą do obniżenia podatku, ale wykazują neutralność z punktu widzenia organów podatkowych.
 • Unikanie opodatkowania poprzez korzystanie z  wszelkich ulg podatkowych, transakcji restrukturyzacyjnych, zróżnicowanych form prowadzenia działalności a nawet korzystania z luk prawnych

Wykorzystanie form organizacyjno-prawnych do optymalizacji podatkowej

Optymalizacja podatkowa to świadome i przemyślane dostosowanie do aktualnych potrzeb formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Różnorodność regulacji prowadzenia przedsiębiorstwa można wykorzystać w sposób następujący:

 • poprzez prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w postaci spółki osobowej zamiast formy spółki kapitałowej, dzięki temu unika się podwójnego opodatkowania
 • poprzez tworzenie spółek holdingowych zagranicznych
 • poprzez budowanie podatkowych grup kapitałowych
 • poprzez prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
 • poprzez założenie spółki europejskiej
 • poprzez restrukturyzację oraz łączenie spółek

Jednym z często stosowanych od wielu lat technik optymalizacji podatkowej jest korzystanie z ulg właściwych dla rajów podatkowych. Korzysta się z nich poprzez utworzenie tzw. spółki offshore, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w jednym z krajów uznanych za raje podatkowe. Innym sposobem optymalizacji podatkowej jest rejestracja swojej firmy w najdogodniejszym, choćby pod kątem kosztów pracy państwie, nawet europejskim i korzystanie z warunków tam obowiązujących. Jednocześnie firma może działać na obszarze całego kontynentu, ale koszty pracy są właściwe tylko dla państwa rejestracji firmy.

Optymalizacja podatkowa w podatku dochodowym

Optymalizację podatkową w tym obszarze można zastosować poprzez:

 • łączenie na zasadach ogólnych różnych źródeł przychodu
 • wybór optymalnej formy opodatkowania dochodów najkorzystniejszych dla danej działalności gospodarczej, np. wybór zasad ogólnych, formy podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej
 • amortyzację jednorazową zgodnie z zasadami pomocy de minimis
 • umiejętne rozliczanie strat podatkowych
 • wprowadzenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Optymalizacja podatkowa w podatku VAT

Również w obszarze podatku VAT można osiągnąć sukcesy na polu optymalizacji podatkowej, poprzez:

 • właściwe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • zwolnienia podmiotowe z podatku VAT, choćby z uwagi na nieprzekraczanie limitu 150.000.zł netto obrotu
 • obniżanie podatku należnego na skutek wierzytelności nieściągalnych
 • odliczenia podatku naliczonego
 • rozliczenia kwartalne dla podatku VAT
 • ulgi na złe długi

Agresywna optymalizacja podatkowa

Żadne państwo nie lubi, gdy podatnik stosuje narzędzia optymalizacji podatkowej w sposób agresywny, działając na granicy prawa a często ją przekraczając. Optymalizacja podatkowa może być etyczna i legalna, dopuszczalna prawnie, z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez państwo. Jednak niektóre z obszarów optymalizacji są na tyle skrajne, że ich legalność budzi zastrzeżenia pod względem prawnym jak i etycznym. Jednym z przykładów optymalizacji podatkowej agresywnej jest transfer zysków do państw nazywanych rajami podatkowymi. Są to państwa o bardzo niskiej stawce podatków. Aby uzyskać zamierzony efekt w takim państwie wystarczy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo.

Celem optymalizacji podatkowej jest zawsze zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Aby to osiągnąć wykorzystuje się wszelkie dozwolone prawem działania oraz przepisy podatkowe tworzone przez ustawodawcę. Przepisy te pozwalają na wybór najbardziej korzystnego dla przedsiębiorcy opodatkowania, decyzji czy chce się być płatnikiem podatku VAT czy też lepiej pozostawać zwolnionym z VAT.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-optymalizacja-podatkowa-cele

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-optymalizacja-podatkowa-obszary

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/najczestsze-problemy/312587,Optymalizacja-podatkowa-czyli-jak-placic-nizsze-podatki-w-firmie.html

http://www.lexagit.pl/optymalizacja-podatkowa-zabroniona/